Leirikoulu yksilön, ryhmän ja yhteiskunnan kannalta

Leirikoululla voidaan nähdä olevan paljon myönteisiä vaikutuksia niin oppilaaseen, opettajaan, luokkaan kuin yhteiskuntaankin. Nämä vaikutukset muodostavat seurausketjuja, jolloin vaikutus näkyy kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla. Esimerkiksi yhden oppilaan opiskelumotivaation lisääntyminen voi vaikuttaa koko luokan ilmapiiriin ja oppimistuloksiin, mikä helpottaa opettajan työtä lisäten työssäviihtyvyyttä ja täten vähentää esimerkiksi sairauspoissaoloja.

Tarkasteltaessa leirikoulun hyötyjä yksilön kannalta, huomataan, että leirikoulussa oppilas kokee erilaisia sosiaalisia, fyysisiä, emotionaalisia ja esteettisiä elämyksiä. Oppilas hahmottaa kykyjään erilaisissa tilanteissa, saa onnistumisen kokemuksia ja itseluottamusta, oppii vastuuntuntoa ja omatoimisuutta sekä parantaa sosiaalisia taitojaan ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Leirikoulussa oppilas voi saada uusia ystäviä ja oppia monia elämässä tarvittavia taitoja itselleen poikkeavissa tai vieraissa olosuhteissa ja paikoissa. Lisäksi niille oppilaille, jotka kokevat teoreettisen tiedon omaksumisen hankalaksi, voi käytännössä oppiminen ja kokeminen tuoda uusia mahdollisuuksia näyttää osaamistaan.

Ryhmän kannalta leirikoulu edistää oppilaiden yhteistyökykyä ja yhteistyötä sekä lisää yhteisöllisyyden tunnetta ja parantaa ryhmähenkeä. Lisäksi leirikoulu voi vahvistaa oppilaiden ystävyyssuhteita ja opettaa heitä suvaitsemaan erilaisuutta. Yhdessä tekeminen myös opettaa oppilaita ratkaisemaan erilaisia konflikteja ja erimielisyyksiä sekä tekemään kompromisseja. Yhdessä leikkiminen ja pelaaminen kannustavat oppilaita toimimaan entistä enemmän ryhmänä myös vapaa-ajalla esimerkiksi pihaleikkejä leikkien. Tämä lisää oppilaiden hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä.

Opettajalle leirikoulu mahdollistaa opetettujen aiheiden siirtämisen aitoihin ympäristöihin. Se mahdollistaa myös uuden tavan arvioida oppilaita ja nähdä heidät oikeassa ympäristössä. Samalla opettaja voi tutustua oppilaisiin aivan eri tavalla mahdollistaen sekä oppilaiden että opettajan suhteen lähentymisen. Parhaimmillaan leirikoulu myös lisää ja vahvistaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä, mikä madaltaa kynnystä olla yhteydenpidossa jatkossakin.

Yhteiskunnan kannalta leirikoulun voidaan nähdä kasvattavan oppilaita ympäröivään yhteiskuntaan ja luontoon. Leirikoulussa ja sitä suunniteltaessa oppilaat pääsevät harjoittamaan demokratiaa, oppivat rahan arvon ja merkityksen sekä kasvavat aktiiviseen kansalaisuuteen. Leirikouluun on liitettävissä myös yrittäjyysnäkökulma, mikäli oppilaat osallistuvat varainhankintaan itse aktiivisesti. Leirikoulu kasvattaakin oppilasta omatoimisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja yhteisvastuuseen, mikä on ihanteellista onnistuneen sosiaalistumisen kannalta.

Syrjäytymisen ehkäisy ja erityisoppilaat

Nuorten syrjäytyminen on vakava uhka yksilölle ja yhteiskunnalle, sillä syrjäytymisellä on usein kauaskantoisia seurauksia. Siksi ennaltaehkäisy on tärkein väline sen ehkäisemiseksi. Koska syrjäytyminen on usein monen tekijän aikaansaama summa, on tärkeää, että koulun ja kodin välinen yhteistyö on vilkasta. Leirikouluprojekti on oiva tapa tehostaa yhteistyötä. Lisäksi leirikoulussa opettajan on mahdollista kohdata oppilaat henkilökohtaisemmin, mikä edistää oppilaiden kokemaa turvallisuuden tunnetta myös koulutyössä. Leirikouluprojektissa oppilaat ahkeroivat yhteisen tavoitteen eteen, mikä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja nostaa luokkahenkeä.

Vilkas luokka tai erityisoppilaat saattavat toisinaan tehdä luokkatyöskentelyn hankalaksi, minkä vuoksi leirikouluun lähteminen saattaa tuntua liian haasteelliselta tällaisen ryhmän kanssa. Kuitenkin erilainen oppimisympäristö saattaa tuoda oppilaista esiin aivan uusia piirteitä. Leirikoulussa opitaan paljon tekemällä, jolloin oppilas on itse aktiivinen toimija. Tämä tukee hyvin oppilaita, joille normaali koulutyöskentely saattaa tuottaa hankaluuksia. Leirikoulu saattaakin olla erityisoppilaalle paikka näyttää osaamisensa ja motivoida koulutyöhön!