Matkalla leirikouluun!

Leirikoulu on koulun ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa, joka pohjautuu opetusta säätelevään lainsäädäntöön, opetussuunnitelmaan sekä Opetushallituksen linjauksiin. Leirikoulu kestää yleensä  2-5 päivää ja se suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä opettajan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Leirikoulu on yhdistelmä leiri- ja kouluelämää, jossa teoria ja käytäntö sulautuvat yhteen. Leirikoulussa opitaan konkreettisesti monia koulussa käsiteltäviä asioita, mutta ennen kaikkea sosiaalisia taitoja ja yhdessä oloa. Tavallisesta luokkaopetuksesta leirikoulu eroaakin paitsi työajoiltaan ja opetuspaikaltaan, myös työtavoiltaan. Leirikoulu mahdollistaa erinomaisella tavalla oppilaslähtöisen työskentelyn, jossa oppilaan aktiivinen rooli pääsee esille.

Leirikouluja voidaan järjestää sekä kotimaassa, että ulkomailla yhteistyössä erilaisten leirikoulukeskusten kanssa. Leirikouluun lähtemisen ja siihen liittyvän varainkeruun on kuitenkin oltava oppilaille ja heidän vanhemmilleen vapaaehtoista. Kaikille oppilaille onkin järjestettävä opetussuunnitelman mukaista opetusta, vaikka he eivät leirikouluun osallistuisikaan. Opettaja voi esimerkiksi järjestää opetusta koululla jonkun muun ryhmän mukana oppilaille, jotka eivät lähde leirikouluun.

Leirikoulu tukee erinomaisesti opetusta ja antaa vaihtelua koulutyöhön. Parhaimmillaan leirikoulu tarjoaa ikimuistoisia elämyksiä lisäten opiskelumotivaatiota ja kohottaen luokkahenkeä. Samalla se antaa opettajalle loistavan tilaisuuden tutustua oppilaisiinsa paremmin aivan uudessa ympäristössä.

Löydä lähin leirikoulukeskus!

Opetussuunnitelma kannustaa viemään opetusta ja oppimista koulun ulkopuolelle

Leirikoulussa toteutettava opetus perustuu aina opetussuunnitelmaan. Leirikoulun arvoperusta tulee monella tavalla ilmi 2016 voimaan astuneessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Opetussuunnitelman tavoitteissa mainitaan pyrkimys laaja-alaiseen oppimiseen eri oppiaineita hyödyntämällä erilaisissa oppimisympäristöissä. Leirikoulu on myös mainuttu opetussuunnitelmassa erikseen yhtenä opetuksen eheyttämisen keinona. Leirikoulut tarjoavatkin mahdollisuuksia oppimisympäristön laajentamiseen ja oppimiseen autenttisissa tilanteissa sekä yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Uusi opetussuunnitelma kannustaakin kouluja yhä enemmän leirikoulutoimintaan!

Erilaiset oppimisympäristöt on mainittu opetussuunnitelmassa myös erikseen. Niiden suhteen korostetaan yksilön sekä yhteisön oppimista, kasvua ja vuorovaikutusta. Oppimisympäristöjen tulisi myös ruokkia uteliaisuutta ja edistää oppimisen iloa ja luovuutta. Lisäksi opetusta olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä järjestämään luokkahuoneen ulkopuolella.