Lärarens rättigheter, ansvar och övervakning

Lärarens rättigheter

Läraren har INTE skyldighet att ordna lägerskola. Emedan läraren har odelbart ansvar över eleverna har han/hon beslutande rätt över arrangemangen kring en lägerskola. Läraren kan även vägra att ordna lägerskola på sådana ställen som känns otrygga. Fastän planeringen av lägerskolan har börjat kan läraren inhibera allting om läraren anser att klassen inte klarar utmaningarna.

Enligt grundskollagen kan en lärare inte hindra en enskild elev att delta i lägerskolan, även fastän eleven nonchalerat skolans regler. Läraren kan diskutera med vårdnadshavarna eller så kan läraren inhibera hela lägerskolan.

Om en elev inte beaktar reglerna på lägerskolan, uppför sig dåligt eller är en risk för egen eller andras trygghet, kan eleven skickas hem. I sådana fall skall läraren vara i kontakt med vårdnadshavarna och komma överens om hur det är bäst att ordna hemfärden. Helst borde man försöka lösa problemet på lägerskolan.

Ur lärarens synvinkel är lägerskolan en tjänsteresa då lägerskolan är inskriven i skolans arbetsplan. Läraren borde förutom sin ordinarie lön även få dagtraktamente enligt tjänstekollektivavtalet. Detta varierar dock i de olika kommunerna. Lärarens övriga utgifter borde ersättas från lägerskolkassan.

Ansvar och övervakning

Diskutera alltid med eleverna på förhand om hur man bör uppföra sig på en lägerskola. Läraren kan göra upp ett lägerskolkontrakt som undertecknas av eleverna, vårdnadshavarna och läraren. I kontraktet bör framgå att alla berörda förbinder sig att följa spelreglerna. Läraren bör ha vårdnadshavarnas fullständiga kontaktuppgifter.

Läraren skall aldrig vara den enda vuxna på en lägerskola. Det skall alltid finnas flera vuxna med. En vuxen/10 elever är att rekommendera, beroende på gruppens sammansättning. Idealiskt vore om man kunde ha vuxna av olika kön, det underlättar övervakningen av tex bastubad och simning. De olika lägerskolcentren kan även ha sina egna minimikrav på antalet vuxna.

Det är att rekommendera att alla vuxna känner till elevernas specialbehov, men läraren har dock odelbart ansvar över eleverna dygnet runt. Om en elev medicinerar är det viktigt att läraren och vårdnadshavaren kommer överens om vem som har hand om medicinerna. Detta kan även göras skriftligt. Överlag är det viktigt att dokumentera. Om någonting skulle gå galet kan dokumentationen vara ett viktigt bevis.

Fastän någon utomstående lägerskolaktör planerar och genomför programmet så är lägerskolan ingen semesterresa för läraren. I sådana fall skall läraren fungera som en stödperson och har då möjlighet att iakttaga sina elever och upptäcka nya sidor hos dem.