Hur finansiera en lägerskola?

Penninginsamling 

Penninginsamlingen är en av de viktigaste delarna av lägerskolprocessen. Det är därför viktigt att påbörja den i god tid.

Då man planerar en penninginsamlig bör man komma ihåg att varje elev har rätt till en avgiftsfri skolgång. Varken eleven eller dess förälder behöver delta i insamlingen. Varje elev har dock rätt att delta i en lägerskola som är upptagen i skolans års- och arbetsplan även om varken eleven eller vårdnadshavaren deltagit i insamlingen

All insamling för lägerskola grundar sig på frivillighet. De insamlade medlen är ändå hela klassens gemensamma egendom och skall komma alla till del. Även nya elever i klassen skall ha rätt att delta i lägerskolan och få ta del av de insamlade medlen.

Det är skäl att redan på förhand komma överens med föräldrarna vad man skall göra med pengarna i den händelse att lägerskolan inte blir av eller om någon elev blir förhindrad att delta. Likaså bör man bestämma vad man gör med ersättning till övervakare och tex kostnader som kan uppstå om någon elev måste avbryta lägerskolan och sändas hem. Det är skäl att göra alla överenskommelser skriftligt.

Insamlig av medel är inte skolans sak utan helt på föräldrarnas ansvar. Läraren fungerar vanligen som koordinator men föräldrarna har ansvar för att insamlingen förverkligas.Någon i föäldragruppen väljs för att ta på sig ansvaret för inamling, bokföring och deponering av de insamlade medlen.

Skötsel av insamlade medel 


Då man planerar lägerskolan bör man öppna ett eget konto med en ansvarsperson (kassör) vald av och bland föräldrarna. Läraren skall dock alltid ha rätt att använda kontot och genom kontoutdrag följa med hur budgeten förverkligas.

Kolla med rektorn hurudan kutymen för insamlingar är i skolan och om och till vem info om ex ansvarspersoner för kontot bör lämnas.

Idéer för penninginsamling

Det finns många olika sätt att finansiera en lägerskola. Nedan följer några alternativ.

1. Vecko/månadspeng 
Tillsammans med vårdnadshavarna och eleverna kan man komma överens om att de finansierar lägerskolan utan några insamlingar. Kom överens om i hur stora rater och hur ofta föräldrarna betalar.

2. Att ordna jippon 
Genom att ordna olika jippon stärks klassandan.Man kan tex. ordna lopptorg, match show för hundar eller skoldisco. Föräldrarna skall ansvara för försäljningen och ordningen och även anskaffa behövliga lov. Lotterier står under lotterilagen så det lönar sig att kolla paragraferna.
Klassen kan kanske under lokala ” happenings” få lov att mot betalning hjälpa till med städningen. Klassen kan kratta gårdar, rasta hundar eller paketera gåvor ( jul, påsk, fars- och morsdag ). Det är bara att modigt fråga de lokala firmorna. Vårdnadshavarna, med sina kontakter, kan säkert hjälpa till.

3. Försäljning 
Det finns otaliga firmor som erbjuder produkter till försäljning. Oftast får man betala i efterskott och de överblivna produkterna får returneras. Eleverna är dock inte försäkrade från skolans sida då de säljer produkterna. Elever under 15 år skall ha vårdnadshavarens tillstånd att få sälja. Genom försäljningsarbetet lär sig eleverna att arbeta för ett gemensamt mål och detta stärker även deras konsumentmedvetenhet.

När man väljer vad som skall säljas skall man fundera över NÄR det lönar sig att sälja och VILKA PRODUKTER har åtgång just på det området där de säljs. Det är enklast att sälja sådana produkter som används dagligen.

Ett annat alternativ är att producera egna produkter till försäljning såsom julkort, påskris eller små handarbeten. En egen kalender kan bringa in en ansenlig summa pengar.

4. Flask- och burkinsamling 
Om det på hemorten ordnas något stort jippo kan klassen samla tomflaskor och burkar. Samtidigt lär sig eleverna miljövård då de städar upp omgivningen.

5. Som publik 
Olika TV-producenter brukar leta efter publik till sina TV-produktioner och betalar då en liten ersättning. Ta kontakt direkt till TV-producenten och bjud ut klassen. Klassen får samtidigt en trevlig upplevelse och en möjlighet att få se hur en Tv-produktion blir till.

6. Skolan 
Ta reda på om den egna skolan har möjlighet att sponsorera lägerskolan fastän skolans budget är väldigt stram, försöka duger.

7. Sponsorer 
Fråga lokala företagare om sponsorpengar för lägerskolan. Som ersättning vill sponsorerna oftast ha sin logo synlig. Men var noga med sponsorerna, deras verksamhet skall lämpa sig för eleverna och lägerskolideologin.